การตรวจอาหารปรุงสำเร็จ

        อาหารเป็นปัจจัยหลักต่อร่างกายของเรา และในทุกๆวันร่างกายจะต้องได้รับอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย การเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จให้ปลอดภัย ควรเลือกซื้อจากร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และเชื่อถือได้ หากเราไม่แน่ใจว่าอาหารที่บริโภคอยู่เป็นประจำทุกวันสะอาด ปลอดภัยหรือไม่ เราสามารถนำอาหารมาทดสอบได้ดังนี้
1. การทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร
การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอาหารนั้นไม่สะอาด ซึ่งทำให้ผู้บริโภคอาหารนั้น เกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน ปวดศีรษะ หรืออาจเสียชีวิตได้

ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ
1. นมพาสเจอร์ไรส์ น้ำนมถั่วเหลือง อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท ฯลฯ
2. อาหารพร้อมบริโภคประเภท รถเข็น แผงลอย ร้านอาหารของโรงเรียน ฯลฯ

2. การทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร
การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ อาหารที่ตรวจพบปริมาณบักเตรีทั้งหมดเกินค่ากำหนด อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ

ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ
1. อาหารพร้อมปรุง อาหารดิบ
2. อาหารพร้อมบริโภค : นมและผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม ซอส อาหารเด็กและทารก อาหารกึ่งสำเร็จรูป
3. อาหารรถเข็น แผงลอย อาหารในร้าน/โรงเรียน ฯลฯ

3. การทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SI-2)
ภาชนะบรรจุอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเดินทางอาหาร หากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ
1. อุปกรณ์หรือภาชนะที่สัมผัสอาหาร (ช้อน แก้วน้ำ ตะเกียบ เขียง เป็นต้น)
2. มือผู้สัมผัสอาหาร
3. อาหารพร้อมบริโภค (หาบเร่ แผงลอย ร้านอาหาร)

4. การทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม
ยีสต์และเชื้อราบางชนิดทำให้อาหารบูดเสีย และทำให้เกิดโรคกับผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนยีสต์และเชื้อรา เช่น โรคอหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคบิดมีตัว เป็นต้น หากรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ
1. อาหาร
2. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
3. เครื่องดื่มรถเข็น รถเร่ แผงลอย เครื่องดื่มตักขาย (เครื่องดื่มชนิดน้ำ)

การใช้ชุดทดสอบอาหาร